• +(183) 76 90 18
  • info@authenticiteitinbeeld.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Authenticiteit in beeld. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Authenticiteit in beeld.

Totstandkoming van de overeenkomst training

Door het invullen en digitaal verzenden van het inschrijvingsformulier voor een training op de website van Authenticiteit in beeld gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden. De overeenkomst tussen de deelnemer en Authenticiteit in beeld komt tot stand na betaling van de factuur voor uitsluitend die workshop of training waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld.  De deelnemer is niet verplicht om te betalen of deel te nemen aan eventuele vervolgtrainingen. De overeenkomst is eveneens bindend voor de organisatie waar de deelnemer werkzaam is; indien relevant, moet voor deelnemer ‘de organisatie waar de deelnemer werkzaam is’ gelezen worden.

Annulering, verplaatsing of vervanging door deelnemer

Annulering is: het opheffen van de inschrijving voor de overeengekomen of latere startdatum van de training. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Meldt u zich voor de zevende dag of eerder af voordat de training plaatsvindt dan rekent Authenticiteit in beeld geen annuleringskosten. Meldt u zich af op de zevende of daarna dan betaalt u het volledige bedrag. U heeft dan wel de mogelijkheid om een vervanger te sturen.

Afwezigheid tijdens de eerste trainingsdag wordt aangemerkt als annulering van de volledige training. Het is dan niet mogelijk de rest van de training te volgen. Het niet deelnemen aan méér dan 1 trainingsdag wordt eveneens aangeduid als annulering van de volledige training.

Annulering of wijziging door Authenticiteit in beeld

Authenticiteit in beeld heeft het recht een training te annuleren, bijvoorbeeld als het aantal ingeschreven deelnemers te laag is. In overleg met de ingeschreven deelnemers wordt gezocht naar een passend alternatief (bijvoorbeeld doorschuiven naar een latere startdatum). Als er geen passend alternatief gevonden kan worden, worden er uiteraard geen kosten in rekening gebracht c.q. worden reeds betaalde kosten onmiddellijk terugbetaald.

Annulering door Authenticiteit in beeld leidt niet tot enige verplichting tot schadevergoeding aan deelnemers.

In geval van annulering van een enkel(e) trainingsdag/-blok, bijvoorbeeld door ziekte van de trainer, zal Authenticiteit in beeld zo spoedig mogelijk een nieuw(e)  trainingsdag/-blok inplannen in overleg met de deelnemers.

Authenticiteit in beeld is gerechtigd de inhoud en opzet van een training, materiaal, locatie en trainers te wijzigen, zonder dat deelnemer enig recht op schadevergoeding heeft.

Prijzen, facturatie en betaling

De actuele prijzen zijn bindend van onze trainingen als ze staan op onze website www.authenticiteitinbeeld.nl bij het aanmeldformulier en ze zijn bindend voor de andere producten als de offertes zijn ondertekend door de opdrachtgever. Onze trainingen zijn niet vrijgesteld van BTW. Arrangementskosten worden apart vermeld en gefactureerd en zijn belast met BTW (deels 9% en deels 21%).

De door Authenticiteit in beeld verzonden factuur betreffende de trainings- en arrangementskosten dient binnen 2 weken na facturering, doch uiterlijk 1 maand vóór de eerste trainingsdag (of het intakegesprek), zonder enige opschorting, aftrek of verrekening, door de deelnemer te worden voldaan.

Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen termijn volledig betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldatum is deelnemer over het volledige factuurbedrag (of onbetaalde deel daarvan) een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.

Indien tijdige en volledige betaling achterwege blijft is Authenticiteit in beeld gerechtigd de deelnemer van deelname uit te sluiten.

De deelnemer is bij niet tijdige en volledige betaling steeds verplicht aan Authenticiteit in beeld alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte (interne) kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,- excl. BTW.

Auteursrecht

Het auteursrecht op door Authenticiteit in beeld uitgegeven brochures, trainingbeschrijvingen, trainingsmateriaal en andere documenten berust bij  Authenticiteit in beeld, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder schriftelijke toestemming van Authenticiteit in beeld is het de deelnemer en/of derden niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren  of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Het fotomateriaal mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, worden gebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik en niet-commercieel gebruik voor onderwijs- of onderzoeksdoeleinden. Voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan prints te maken van de afbeeldingen in lage resolutie. Voor iedere andere vorm van gebruik dient toestemming gevraagd te worden aan Authenticiteit in beeld en zal mogelijk een vergoeding worden gevraagd. Neemt u voor vragen (ook bij twijfel) contact op:

  • Authenticiteit in beeld
  • Espendreef 16
  • 4254 BT Sleeuwijk
  • (0183) 76 90 18

Vertrouwelijkheid

Authenticiteit in beeld zal ten aanzien van het gebruik van voor de training verstrekte of ter kennis genomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Door het aangaan van een overeenkomst met Authenticiteit in beeld wordt aan Authenticiteit in beeld toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Authenticiteit in beeld uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Authenticiteit in beeld zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft.

Aansprakelijkheid

Authenticiteit in beeld verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, conform de algemene voorwaarden van de Vereniging van trainings- en opleidingsinstituten in Nederland (VETRON). Mocht deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan hij zich schriftelijk richten tot Authenticiteit in beeld, Burg. H. Blokstraat 68, 4286 CD te Almkerk.

Authenticiteit in beeld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Authenticiteit in beeld. Indien de training namens Authenticiteit in beeld door een derde wordt verzorgd, aanvaardt Authenticiteit in beeld slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van Authenticiteit in beeld.

De eventuele aansprakelijkheid van Authenticiteit in beeld is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan Authenticiteit in beeld voor de training verschuldigde bedrag (exclusief arrangementskosten), waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

In geen geval is Authenticiteit in beeld aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten of schade door bedrijfsstagnatie.

In geen geval is Authenticiteit in beeld aansprakelijk voor directe of indirecte medische consequenties voor, tijdens of na de training zoals letselschade, ziekte of andere medische complicaties.

In geval van gebruikmaking door Authenticiteit in beeld van een trainingsruimte van derden, ligt alle aansprakelijkheid die verband heeft met de trainingsruimte, zoals voor (brand)veiligheid, bij de betreffende derde.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Authenticiteit in beeld/Master in Performance en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.